Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

ขั้นตอนการติดต่องาน

การควบคุมภายใน
ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับนิตยภัต
ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเปลี่ยนวีซ่า 
คำแนะนำว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจ 
คำแนะนำผู้รับบริการติดต่องานเกี่ยวกับวัด 
คู่มือผู้รับบริการเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนา 
คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต 
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
คู่มือการปฏิบัติงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม 
คู่มือกระบวนงานการจัดการศาสนสมบัติ 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 
คู่มือไวยาวัจกร 
คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน