Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

เกี่ยวกับนิตยภัต

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.2556 


บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2554 
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2554 เรื่องการปรับปรุงอัตรานิตยภัต 

อัตรานิตยภัต 1 เมษายน 2554(แผ่นพับ)

งบประมาณ 2557

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม 2556-พฤศจิกายน 2556

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนธันวาคม 2556 

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 1 (ม.ค.56-ธ.ค.56) 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมกราคม 2557 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

โอนเงินตกเบิกครั้งที่ 2 (ม.ค.57-ก.พ.57) 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมีนาคม 2557 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนเมษายน 2557 

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ ๓ 

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกเพิ่มเติม 2 ราย  

โอนเงินนิตยภัติประจำเดือนพฤษภาคม 2557 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมิถุนายน 2557 

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 4 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม 2557  

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม 2557  

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 5 

โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกันยายน 2557 

โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 6 

 
งบประมาณ 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556  
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมีนาคม 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนเมษายน 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนพฤษภาคม 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมิถุนายน 2556 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 1 (ม.ค.56-มิ.ย.56) 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม 2556 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกันยายน 2556  

งบประมาณ 2555
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมกราคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมีนาคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนเมษายน 2555 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 1 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนพฤษภาคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมิถุนายน 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม 2555 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกันยายน 2555 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 2 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 3 

 


ระเบียบว่าด้วยการจ่ายนิตยภัต 
อัตรานิตยภัตแต่ตุลาคม 2549 
แบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร 

งบประมาณ 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมกราคม 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมีนาคม 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนเมษายน 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนพฤษภาคม 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมิถุนายน 2553 
โอนเงินนิตยภัต(ตกเบิกครั้งที่ 1)ปี 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม 2553
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม 2553 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกันยายน 2553+ตกเบิกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 

งบประมาณ 2554
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมีนาคม 2554 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนเมษายน 2554 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 1 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนพฤษภาคม 2554 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนมิถุนายน 2554
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม 2554 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม 2554 
โอนเงินนิตยภัตประจำเดือนกันยายน 2554 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 2 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 3 
โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 3 เพิ่มเติม