Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
           เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ.2545  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์  คุ้มครอง  และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา  แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค  จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากองเรียกว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด    ยกเว้นกรุงเทพมหานคร   ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547
           ต่อมาได้กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 123ตอนที่ 25ก ลงวันที่ 14มีนาคม 2549 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
           1.ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบาย      ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
           2.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ          
           3.ส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
           4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาของจังหวัด
           5.ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้   คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
           6.รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
           7.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
           8.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย