Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

              พระพุทธศาสนามีความมั่นคง
              พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
              ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม

พันธกิจ

              อุปถัมภ์และสนองงานคณะสงฆ์ในการเผยแผ่หลักธรรมให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข
              สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน

ยุทธศาสตร์

              สนับสนุนส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
              สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนา