Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

ข่าวบุคลากร

เกี่ยวกับบุคลากร

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการ

คำสั่งเลื่อนข้าราชการ 14 ราย พศ.439/2557 ลว.8 พ.ค.57

คำสั่งเลื่อนข้าราชการ  15 ราย พศ.438/2557 ลว.7 พ.ค.57

คำสั่งย้ายข้าราชการ 1 ราย พศ.430/2557 ลว.6 พ.ค.57

คำสั่งเลื่อนข้าราชการ 4 ราย พศ.751/2556 ลว.13 ส.ค.56

คำสั่งย้ายข้าราชการ 2 ราย พศ.760/2555 ลว.8ต.ค.55

คำสั่งเลื่อนข้าราชการ 20 ราย พศ.755/2555 ลว.5 ต.ค.55


คำสั่งเลื่อนข้าราชการ 5 ราย พศ.758/2555 ลว.8 ต.ค.55

คำสั่งย้ายข้าราชการ 8 ราย พศ.750/2555 ลว.4 ต.ค.55

คำสั่งย้ายข้าราชการ 9 ราย พศ.736/2555 ลว.28 ก.ย.55

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องรายชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556


คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อินทรธนูและตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือน(แก้ไขเพิ่มเติมฯ)
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลว.26 พ.ย.2552
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลว.15 ก.ย.2548
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ (พศ.ที่ 89/2554)5
ประกาศแต่งตั้ง อ.ก.พ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับต้น(ระดับ 8 เดิม)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับต้น(ระดับ 7 เดิม)
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการใหม่
การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างการจัดทำดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน(จังหวัดสมุทรสงคราม)
ตัวอย่างการจัดทำดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน(จังหวัดระนอง)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คำสั่งย้ายข้าราชการ(ผู้บริหาร)
นร 0505/ว229 ลว.25 ธ.ค.52 (กำหนดวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล
การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
รายชื่อตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หนังสือ นร1008.12ว28 ลว.22 ต.ค.52
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่่่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552
หนังสือ นร0506/ว193 ลว.5 พ.ย.52
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถฯ สำหรับข้าราชการพลเรือน
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
กำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ