Get Adobe Flash player

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร
จำนวนพระภิกษุ-สามเณร
รายชื่อผู้เช่าที่ดินวัดร้าง
โฉนดที่ดินวัดจัดเก็บไว้ที่พศจ.
รายชื่อพระธรรมทูต
บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลจำนวนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักปฏิบัติธรรมเรียงตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม
บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(ธรรมยุต)
บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(มหานิกาย)
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม
เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิฯ
แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร
การขอรับเงินอุดหนุน
ขออนุญาตสร้างวัด
รายงานขอตั้งวัด
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
ขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนสิทธิเช่าที่ดินวัดร้าง/ศบก.
บันทึกการโอนสิทธิเช่าที่ดินฯ
แผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินฯ
บันทึกยินยอมการชี้แนวเขตของผู้เช่าข้างเคียง
ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
หนังสือยินยอมของคู่สมรส
ใบรับรองไม่มีคู่สมรส
สัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง/ศบก.
บันทึกขอเช่าที่ดินวัดร้าง/ศบก. 
ตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดิน(วัด)เพื่อพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้าง 
แบบบันทึกการตรวจสอบที่ดิน และขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกสำรวจ 
แบบคำขอรับเงินอุดหนุนห้องสมุด 
หนังสือสัญญาให้ที่ดิน

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH