วัดพระปฐมเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 05:15วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 218  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 300 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติความเป็นมา
           วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งวัดประมาณ พ.ศ. 218 เป็นวัดสมัยโบราณเดิมชื่อ "วัดพระประธม" บ้างชื่อ "วัดพระบรรทม" บ้าง  จากการสันนิษฐานของ
ม.จ.สุภัทรดิส  ดิศกุล  ว่าองค์พระปฐมเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 350  ในสมัยพระอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดีย  ทรงจัดส่งพระสมณทูตมาประกาศพระศาสนาในสุวรรณภูมิ 
องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์องค์เดิมสูง 16 วา 2 ศอก รูปทรงคว่ำ 
ต่อมาสมัยพระยาพานขึ้นครองเมือง  ได้ต่อเติมองค์พระปฐมเจดีย์ให้สูงขึ้นอีกรวมความสูง 40 วา 2 ศอก เพื่อไถ่บาปที่ตนฆ่าพระยากงผู้บิดาและยายหอมที่ชุบเลี้ยงตนมา
            ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพิจารณาลักษณะการก่อสร้างและสภาพ
โดยทั่วไปทรงเห็นว่าน่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะมีรูปทรงเดียวกับพระสถูปรามเจดีย์ ในกรุงอนุราชบุรี เกาะสิงหลทวีปหรือประเทศ
ศรีลังกาในปัจจุบัน ทรงเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในแถบนี้และเป็นวัดแรก ทรงพระราชทานนามพระสถูปเจดีย์ว่า"พระปฐมเจดีย์" และพระราชทานนามวัดว่า
"วัดพระปฐมเจดีย์" ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ครอบพระเจดีย์องค์เดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 แต่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยสวรรคตเสียก่อนในปี พ.ศ. 2411 
            ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม ได้เสด็จพระราชดำเนินมายกยอดพระปฐมเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2413
ปัจจุบันรูปพระเจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำยอดแหลมครอบซ้อนอยู่กับพระเจดีย์ยอดปรางค์ของพระยาพาน จากบันทึกของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)
บันทึกไว้ว่าวิหารหลวงและพระอุโบสถตั้งอยู่จุดเดียวกับที่ตั้งของพระอุโบสถปัจจุบัน  ส่วนกุฏิสงฆ์เดิมตั้งอยู่บริเวณลานหน้าพระพุทธรูปศิลาขาว ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณ
ลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ด้านทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีย์  ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้บูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ โปรดเกล้าให้สร้างกุฏิสงฆ์ จำนวน 25 หลัง
สร้างศาลาการเปรียญและหอฉัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงนครปฐม ได้ย้ายกุฏิสงฆ์ทั้งหมดและอาคารเสนาสนะมาตั้งอยู่บริเวณถนนขวาพระ
ซึ่งเป็นบริเวณเขตสังฆาวาสในปัจจุบัน  องค์พระปฐมเจดีย์นำชื่อเสียงมาสู่วัดพระปฐมเจดีย์เป็นอย่างมาก  เป็นที่รู้จักของชาวไทยพุทธศาสนิกชนและชาวต่างประเทศ 
ปัจจุบันองค์พระปฐมเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะแบบทรงไทย รูประฆังคว่ำ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้ม สูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร ประกอบด้วยวิหาร
4 ทิศ มีกำแพงแก้ว 2 ชั้นล้อมรอบ
            ปัจจุบัน พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9 ศศ.บ. พธ.บ. พธ.ด.)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ ถวายพระนามพระพุทธปฏิมา (พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ)

LAST_UPDATED2