Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

วัดพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 218  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 300 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติความเป็นมา
           วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งวัดประมาณ พ.ศ. 218 เป็นวัดสมัยโบราณเดิมชื่อ "วัดพระประธม" บ้างชื่อ "วัดพระบรรทม" บ้าง  จากการสันนิษฐานของ
ม.จ.สุภัทรดิส  ดิศกุล  ว่าองค์พระปฐมเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 350  ในสมัยพระอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดีย  ทรงจัดส่งพระสมณทูตมาประกาศพระศาสนาในสุวรรณภูมิ 
องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์องค์เดิมสูง 16 วา 2 ศอก รูปทรงคว่ำ 
ต่อมาสมัยพระยาพานขึ้นครองเมือง  ได้ต่อเติมองค์พระปฐมเจดีย์ให้สูงขึ้นอีกรวมความสูง 40 วา 2 ศอก เพื่อไถ่บาปที่ตนฆ่าพระยากงผู้บิดาและยายหอมที่ชุบเลี้ยงตนมา
            ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพิจารณาลักษณะการก่อสร้างและสภาพ
โดยทั่วไปทรงเห็นว่าน่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะมีรูปทรงเดียวกับพระสถูปรามเจดีย์ ในกรุงอนุราชบุรี เกาะสิงหลทวีปหรือประเทศ
ศรีลังกาในปัจจุบัน ทรงเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในแถบนี้และเป็นวัดแรก ทรงพระราชทานนามพระสถูปเจดีย์ว่า"พระปฐมเจดีย์" และพระราชทานนามวัดว่า
"วัดพระปฐมเจดีย์" ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ครอบพระเจดีย์องค์เดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 แต่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยสวรรคตเสียก่อนในปี พ.ศ. 2411 
            ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม ได้เสด็จพระราชดำเนินมายกยอดพระปฐมเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2413
ปัจจุบันรูปพระเจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำยอดแหลมครอบซ้อนอยู่กับพระเจดีย์ยอดปรางค์ของพระยาพาน จากบันทึกของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)
บันทึกไว้ว่าวิหารหลวงและพระอุโบสถตั้งอยู่จุดเดียวกับที่ตั้งของพระอุโบสถปัจจุบัน  ส่วนกุฏิสงฆ์เดิมตั้งอยู่บริเวณลานหน้าพระพุทธรูปศิลาขาว ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณ
ลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ด้านทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีย์  ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้บูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ โปรดเกล้าให้สร้างกุฏิสงฆ์ จำนวน 25 หลัง
สร้างศาลาการเปรียญและหอฉัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงนครปฐม ได้ย้ายกุฏิสงฆ์ทั้งหมดและอาคารเสนาสนะมาตั้งอยู่บริเวณถนนขวาพระ
ซึ่งเป็นบริเวณเขตสังฆาวาสในปัจจุบัน  องค์พระปฐมเจดีย์นำชื่อเสียงมาสู่วัดพระปฐมเจดีย์เป็นอย่างมาก  เป็นที่รู้จักของชาวไทยพุทธศาสนิกชนและชาวต่างประเทศ 
ปัจจุบันองค์พระปฐมเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะแบบทรงไทย รูประฆังคว่ำ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้ม สูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร ประกอบด้วยวิหาร
4 ทิศ มีกำแพงแก้ว 2 ชั้นล้อมรอบ
            ปัจจุบัน พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9 ศศ.บ. พธ.บ. พธ.ด.)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ ถวายพระนามพระพุทธปฏิมา (พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ)