Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

วัดพระประโทณเจดีย์

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเพชเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                                                           

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเพชรเกษม  ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 74 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ 3591 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1553  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2327 
ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527
ประวัติความเป็นมา
            วัดพระประโทณเจดีย์สันนิษฐานว่าการสร้างครั้งแรกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบัน
ไปทางทิศเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 1,200 เมตร
            วัดพระประโทณเจดีย์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 20 เมตร  สันนิษฐานว่าย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ 200 ปีเศษ เพราะ
มีกุฏิโบราณหลังหนึ่งจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนบอกว่าซ่อมเมื่อ พ.ศ. 2456  จากหลักฐานดังกล่าว
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2366 - 2370  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
วัดพระประโทณเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2327
            วัดพระประโทณเจดีย์ ในปัจจุบันเป็นวัดที่มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 6 ด้าน คือ
             1. เป็นวัดที่มีความสวยงาม
             2. เป็นวัดที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม สิ่งปลูกสร้างภายในวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นทรงไทยทั้งหมด
             3. เป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด
             4. เป็นวัดที่ริเริ่มโครงการอาหารข้าวก้นบาตร เพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียน
             5. เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระประโทณเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี
             6. เป็นวัดที่ยึดการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก
สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด 4 แห่ง
             1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
             2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (เดิมคือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม)
             3. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
             4. สำนักงานเทศบาลธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา
             ปัจจุบัน  พระราชเจติยาภิบาล(จวน อิ่มเขียว)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง