Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

วัดไร่ขิง


วัดไร่ขิง  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  หมู่ที่ 2  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี ในท้องที่หมู่ที่ 2ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 1งาน 31 ตารางวา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2394 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2394
ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533
             อาณาเขต   ทิศเหนือ            จดแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี
                               ทิศใต้                 จดแนวทางรถยนต์ผ่านสนามกอล์ฟสวนสามพราน
                               ทิศตะวันออก      จดตลาดวัดไร่ขิง
                               ทิศตะวันตก        จดเขตตำบลท่าตลาด
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบรูปสี่เหลี่ยม ด้านหน้าวัดมีเขื่อนกั้นตลอดแนวพื้นที่ของวัด ส่วนด้านหลังมีกำแพงล้อมตลอดพื้นที่ของวัด
ประวัติความเป็นมา
            วัดไร่ขิง สร้างขึ้นเมื่อปีกุล พุทธศักราช 2394 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี
โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์(พุก) วัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ชักชวนพุทธศาสนิกชนในย่านนั้น
ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้น ชื่อวัดตั้งขึ้นตามตำบลที่ตั้งวัดคือตำบลไร่ขิง  ต่อมา พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพราน เมื่อเสด็จมาที่วัดไร่ขิงได้ทรงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "วัดมงคลจินดาราม"
จึงได้ใช้ชื่อว่า วัดมงคลจินดาราม(ไร่ขิง) ภายหลังกลับมาใช้ชื่อวัดไร่ขิงเหมือนเดิม
             วัดไร่ขิง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2533
             ปัจจุบัน  พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง