Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ประวัติผู้บริหาร

                                                                                       นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์ 

                                                          ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

เกิดวันที่                ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

ภูมิลำเนา               กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน          บ้านเลขที่ ๑๐๔๑/๑  ตำบลวัดท่าพระ  อำเภอบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา        ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)
                                  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม (พัฒนาสังคม
)

ประวัติการรับราชการ
                          ๓ ส.ค. ๒๕๒๒      พัฒนากร  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
                        ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๘     นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จังหวัดสมุทรสงคราม
                        ๒๕ มิ.ย. ๒๕๓๕     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมพัฒนาชุมชน
                         ๑ เม.ย. ๒๕๓๖     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน ก.พ
                       ๒๓ ส.ค. ๒๕๓๗     บุคลากร  สำนักงาน ก.พ.
                       ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๔     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน ก.พ.
                       ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๗     บุคลากร ๘ ว สำนักงาน ก.พ.
                          ๑ ต.ค. ๒๕๔๙     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๘ ว สำนักงาน ก.พ.
                          ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.
                          ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
                          ๖ ต.ค. ๒๕๕๔     ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                          ๓ ม.ค. ๒๕๕๖     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
                      ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์/โทรสาร
                            มือถือ            ๐๘ ๑๙๑๓ ๖๒๑๑
                            ที่ทำงาน        ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๕
                            โทรสาร         ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๖

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ค่านิยม ดวงตราสำนักพุทธ

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

ดวงตราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักพุทธ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อบังคับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2552
บทความ อื่นๆ ...

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH