Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
ประวัติผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 06:35

                                                                                       นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์ 

                                                          ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

เกิดวันที่                ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

ภูมิลำเนา               กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน          บ้านเลขที่ ๑๐๔๑/๑  ตำบลวัดท่าพระ  อำเภอบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา        ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)
                                  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม (พัฒนาสังคม
)

ประวัติการรับราชการ
                          ๓ ส.ค. ๒๕๒๒      พัฒนากร  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
                        ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๘     นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จังหวัดสมุทรสงคราม
                        ๒๕ มิ.ย. ๒๕๓๕     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมพัฒนาชุมชน
                         ๑ เม.ย. ๒๕๓๖     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน ก.พ
                       ๒๓ ส.ค. ๒๕๓๗     บุคลากร  สำนักงาน ก.พ.
                       ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๔     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน ก.พ.
                       ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๗     บุคลากร ๘ ว สำนักงาน ก.พ.
                          ๑ ต.ค. ๒๕๔๙     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๘ ว สำนักงาน ก.พ.
                          ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.
                          ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
                          ๖ ต.ค. ๒๕๕๔     ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                          ๓ ม.ค. ๒๕๕๖     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
                      ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์/โทรสาร
                            มือถือ            ๐๘ ๑๙๑๓ ๖๒๑๑
                            ที่ทำงาน        ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๕
                            โทรสาร         ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๖

LAST_UPDATED2
 
ทำเนียบผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 04:25

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
 
ค่านิยม ดวงตราสำนักพุทธ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 07:19
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

ดวงตราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
LAST_UPDATED2
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักพุทธ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:04
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
LAST_UPDATED2
 
ข้อบังคับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:55
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2552
LAST_UPDATED2
 


ถวายพระพรออนไลน์

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ร่วมลงนามถวายพระพร

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH