นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักพุทธ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ