กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา


สำนักปฏิบัติธรรมวัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดอบรมปฏิบัติธรรม
วันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดวังตะกู
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙๒ คน