กำหนดการ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

กำหนดการ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ

๑. ให้สำนักเรียนแจ้งพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทุกรูป ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และนำผลการตรวจ ATK พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับลงทะเบียน ก่อนรับบัตรเลขที่จากเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

๒. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ข้าราชการที่แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว และประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัยสีขาว ตลอดพิธีฯ


ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,464