โครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1)

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 โดยมีพระเถรานุเถระ พระปริยัตินิเทศก์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายปราณสุวีร์ อ่าวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะ

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายของศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยได้อาราธนารองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 830 รูป/คน

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พระปริยัตินิเทศก์ เป็นบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่หลัก คือการนิเทศ ติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แก่สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และโรงเรียน หากพระปริยัตินิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของพระภิกษุ สามเณร ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นอกจากนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379