JA slide show
 
Home
พิธีมอบโล่รางวัลกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 07:41


   วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗ นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานถวายโล่รางวัล
และทุนการศึกษาฯ เนื่องในงานแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่๑ (ปริยัติสัมพันธ์) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา๒๕๕๗
ณ โรงเรียนพระปริยัติมหาสวัสดิ์วิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งการแข่งขัน
และพัฒนาทักษะทางวิชาการฯ ดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีพระภิกษุ สามเณร เข้ารับรางวัล ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อ.นครชัยศรี
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 06:57


   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ของอำเภอนครชัยศรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเน้นนำโครงการ
ลงสู่หมู่บ้านชุมชนทุกแห่งทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดนครปฐม กำหนดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับคณะสงฆ์ นายอำเภอทุกอำเภอ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค. ๕๗
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 06:46


   เช้าวันนี้ (๕ ธ.ค. ๕๗) นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง ที่บริเวณหน้าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครปฐม จากนั้นได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานประกอบพิธี
ทั้งนี้ ในภาคค่ำ ได้ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากพระราชวังสนามจันทร์
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เคลื่อนไปตามเส้นทางสู่บริเวณพิธี องค์พระปฐมเจดีย์
เพื่อถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย
                                                             

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดท่าเสา
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 06:36


   เมื่อเร็ว ๆ นี้ (๓ ธ.ค. ๕๗) นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ที่วัดท่าเสา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมดังกล่าวนี้
วัดท่าเสา และกลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่าเสา โรงเรียนบ้านหลักเมตร
และโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรม ตามศีล ๕ และหลักการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ การสวดมนต์
สรภัญญะ ร้องเพลง และวาดภาพ
                                                                                                          

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 06:07


   เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๕๗ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ม)
ได้เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดยมีเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับทราบปัญหาการดำเนินงานในกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการปกครอง การศึกษา และด้านการเผยแผ่ พร้อมทั้งหารือกำหนดแนวทาง
การเตรียมถวายการต้อนรับ ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะพระสงฆ์
จากทุกจังหวัด จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ รูป ที่มาปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พุทธมณฑล โดยกำหนดให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
หมุนเวียนประจำกองอำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 04:00


     "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ขยายผลการดำเนินโครงการ สร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ลงสู่หมู่บ้านทั้งจังหวัด ๙๐๔ หมู่บ้าน"
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยมี นายชาติชาย  อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

แนะนำเว็บไซต์

ถวายพระพรออนไลน์

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้120
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้418
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว692
mod_vvisit_counterเดือนนี้1800
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3493
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด117318

ขณะนี้มีผู้ชม : 1
IP ของคุณ : 54.204.182.118
,
Now is: 2014-12-19 01:27

หนังสือพิมพ์ ข่าว

คำวัด


โดยพระธรรมกิตติวงศ์


ร่วมลงนามถวายพระพร

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

พุทธมณฑลรำลึก

แนะนำวัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ...

 วัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...วัดพระงาม
วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงช้้นตรี ชนิดสามัญ...


 
วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ...วัดเสนหา
วัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ (ธรรมยุต)


ลิงก์ภายนอก

  
  

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร