โครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2)

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 2 ของการจัดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาคเช้า พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี" จากนั้น ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม" และในภาคบ่าย ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ 5 หน ดำเนินรายการโดย พระเทพปวรเมธี รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ได้แก่ พระเทพวิสุทธิคุณ รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก, พระราชเขมากร รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนเหนือ, พระราชวรเวที รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนใต้ และ พระมหาอดิเดช สติวโร เลขารองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนกลาง

จากนั้น พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาให้โอวาทกล่าวปิดโครงการ ฯ โดยมีรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และเลขานุการประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,449