โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง พุทฑศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นายพนม ชุ่มนวล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสามเณรจะได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และลาสิกขา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379