Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน จิตอาสา 904 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทาสีขอบทาง ทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด ให้มีความสะอาดสวยงาม นอกจากนี้ได้นำวัชพืชและกิ่งไม้ นำมาใส่รวมในเสวียนไม้ไผ่ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นดินและนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,449