ร่วมประชุมพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ตามหลักประชารัฐ

วันนี้ (20 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม สอดคล้อง โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการรายงานความก้าวหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองเจดีย์บูชาและคูเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งท้องถิ่นที่ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดการแก้ไขปัญหาครบทุกมิติ จึงขอให้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ที่คลอบคลุมสิ่งแวดล้อม เรื่องคน เรื่องกายภาพ การใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยว โดยจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอย่างมาก รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีระยะทางรวม 24.242 กิโลเมตร ปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาประสบปัญหาน้ำเสีย และปัญหาวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ซึ่งหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาคลองเจดีย์บูชา มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ริมฝั่งคลอง ร่วมกันพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาให้เป็นคลองประวัติศาสตร์สายสำคัญของจังหวัดนครปฐมตลอดไปคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,017