บุคลากร

        บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

 

 

 
นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 034 244505
 
     

 

 

 
นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 034 244505
 
     

 

 

 

นางสาววัลภา  ศรีพระนัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 034 244505
email : [email protected]

นายกฤษดา  แช่มสาคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 034 244505

email : [email protected]
นางสาวพิมลวรรณ  เหลืองรังษี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 034 244505

email : [email protected]
     

 

 

 
นางสาวอุสา  กลางแท่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 034 244505

email : [email protected]

นางสาวฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 034 244505

email : [email protected]

นางสาวนพภัสสร  วงศ์ชู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 034 244505

email : [email protected]
     

 

 
 
     

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 61,692