วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. เสริมสร้างให้สถาบันสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นสรรพกำลังในการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
1. เสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ศาสนทายาท
4. ส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในระดับภาค
5. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
6. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นมืออาชีพ

 

 ค่านิยม (CORE VALUE) 
ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี

  • ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและ ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  • ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,973