พิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระนิสิตทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมพิธี โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ทุนการศึกษาถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ทุนศึกษาบาลี ในระดับเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 53 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รวมจำนวน 157 ทุน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน แด่ พระภิกษุและสามเณร ที่ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าว เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น

วันนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศขึ้นเป็นครั้งแรกและได้การสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ต้องการให้พระนิสิตทุนพระราชทานที่ได้เข้ารับการถวายทุนพระราชทานดังกล่าวไปแล้วนั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ และความเป็นมาของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในระหว่างรับทุน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพระนิสิตทุนกับโครงการ ฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานที่ได้กรุณาเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ และการปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พร้อมกับ นายสด แดงเอียด กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต เหรัญญิกคณะกรรมการกลั่นกรองทุนฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้มาเป็นวิทยากรถวายความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่พระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,231