วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๓๐

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปอาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นปีที่ ๑๓๐ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งไว้ในมหาวิทยาลัย สำหรับประทานแก่พระภิกษุสามเณรนักศึกษา จากนั้น โปรดประทานรางวัลคุณสัมปันโนแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย รางวัลวิชชาจรณสัมปันโนแก่บุคลากรดีเด่น ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศล โดยมีพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระสิริวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ) พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“เป็นเวลาล่วงมาถึง 130 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ขึ้น ถวายเป็นมหามกุฏราชคุณานุสรณ์ ด้วยพระราชปณิธานมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เกื้อกูลการศึกษาของชาติและพระศาสนา สถาบันแห่งนี้ได้บรรลุถึงความเจริญสืบเนื่องมาตามลำดับ กระทั่งยกฐานะเป็น “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย” ซึ่งเป็นยุคที่อาตมภาพได้เล่าเรียนและสำเร็จการศึกษา ตราบจนพัฒนาขึ้นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ ในนาม “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ในปัจจุบัน ตามพันธกิจแห่งการ “พัฒนาปัญญาและคุณธรรม ด้วยหลักศาสนา”

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังสถิตสถาพรเป็นศรีสง่าอยู่คู่สังคมไทย ก็เพราะเดชะพระบารมี พร้อมด้วยบารมีของบุพการีบูรพาจารย์ ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่นพลีอุทิศตนเพื่อการศึกษาและการพระศาสนาอย่างไม่ย่อท้อ ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมปรับตัวและพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องต้องด้วยกาลเทศะซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้มหาวิทยาลัย คงยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

บัดนี้ กระแสโลกดำเนินมาถึงยุค “ดิจิทัล” มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการศึกษา โดย “กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาในโลกดิจิทัล” นับเป็นตัวอย่างอันเลิศแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน เพื่อการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงมั่นอยู่คู่โลกนี้ตลอดกาล

ณ โอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สามารถดำเนินพันธกิจได้สมเจตนารมณ์ทุกประการ ขออนุโมทนากุศล ที่ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย และขอแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ได้รับตำแหน่ง ทุน และรางวัลต่างๆ กับทั้งขออำนวยพรให้ทุกท่าน จงประสบความสำเร็จ สมตามความมุ่งมาดปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ตลอดกาลนาน เทอญ“

อนึ่ง ในช่วงเช้า มีพระบัญชาโปรดให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 130 ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,318