วันศาสนูปถัมภฺและวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศกุศลแด่ บุรพพุทธศาสนูปถัมภ์ พิธีทำบุญฉลองเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลพุทธาคุณากร บุคลากรต้นแบบดีเด่นของ พศ. ประจำปีพุทธศักราช 2566 และหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบของ พศ. ประจำปีพุทธศักราช 2566

ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ภายใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 และในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอายุกาลดำเนินภารกิจ เป็นปีที่ 21 และในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม สอดคล้องกับหลักวิสัยทัศน์ “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม นําสันติสุขอย่างยั่งยืน”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379