MOU หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายปราณสุวีน์ อาวอร่ามรัษมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคีเครือข่าย และผู้นำทางศาสนาประกอบด้วย พระพิพัฒน์ศึกษกร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระสิริวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ) ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 11 จังหวัดนครปฐม อิหม่ามประจำมัสยิดปากีสตานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการ ฯ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาอื่น หรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือ โดยยึดหลักศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุข ในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจ ที่เกี่ยวข้องกับประซาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,449