พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.วัดลำพญา) โครงการ “ฟื้นฟู รักษา สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ วัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะอนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานจัดพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.วัดลำพญา) โครงการ “ฟื้นฟู รักษา สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล” โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนรวมพิธี

ในการนี้ พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ดร. เจ้าอาวาสวัดลำพญา ได้กล่าวถวายรายงานถึงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยดำริของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เสนอโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับตำบล ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ โดยมีการตราระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2518 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่าง ๆ ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8 ด้าน คือ 1.ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. ด้านสุขภาพอนามัย 3.ด้านสัมมาชีพ 4.ด้านสันติสุข 5.ด้านศึกษาสงเคราะห์ 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ 7.ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 8.ด้านสามัคคีธรรม

วัดลำพญา ได้จัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 และเพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม วัดลำพญาพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้กรอบการดำเนินงานของ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มาเป็นพุทธนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนงาน จึงได้จัดโครงการ “ฟื้นฟู รักษา สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ ในการขับเคลื่อนงาน อปต.ทั้ง 8 ด้านไปพร้อมๆกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,443