การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯและประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 3303-2565 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม(ศจพ.จ.)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2565

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ในระยะต่อไป ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)เพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.3 การบูรณาการแนวทาง ทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

3.4 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2565 ระยะที่ 2

4.2 แผนการติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2565 ระยะที่ 2

4.3 การมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ ทีมปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,336